Vigtig emner, 
som vi giver svar på


Er du i tvivl om, hvor du skal starte? Bare rolig vi tager det trin for trin uden nogen skjulte udgifter eller krav. 

Ofte stillede spørgsmål

Hos Nordic Bogføring ApS oplever vi ofte, at de samme spørgsmål går igen. Derfor har vi lavet denne side med en liste af spørgsmål og svar, som kan hjælpe dig godt på vej, inden du går i gang. Hvis du stadig er i tvivl, så er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os direkte. 

1. Fri bil

Du har fri bil/firmabil til rådighed, hvis du kører privat i en bil, som din arbejdsgiver stiller til rådighed.
Reglerne er:

 • Hvis du har fri bil, skal du betale skat af en procentdel af bilens værdi plus et miljøtillæg
 • Det har ingen betydning for skatten, hvor meget du kører i bilen
 • Du betaler løbende skat af den fri bil sammen med din løn, altså bliver du beskattet af den fri bil gennem din lønseddel
 • Du kan bruge bilen til eget brug så meget du vil, når du betaler skat af fri bil. Din husstand kan også bruge bilen.
 • Du kan ikke få kørselsfradrag, hvis du har fri bil

Beregning af fri bil:

Uanset hvad bilen er værd, bliver skatten beregnet ud fra en minimumsværdi på 160.000 kr.

Nye biler og biler, som på anskaffelsestidspunktet er højst tre år gamle. For nye biler og biler, som på anskaffelsestidspunktet er højst tre år gamle, sættes værdien til nyvognspris. Det gælder fra første indregistreringstidspunkt og de efterfølgende 36 måneder. Herefter nedsættes værdien til 75 %, dog mindst 160.000 kr.

Brugte biler, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering For brugte biler, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, anvendes købsprisen som grundlag for beregning. Dog som minimum 160.000 kr.  Skat af 25 og 20 procent af bilens værdi plus miljøtillæg. Er bilen højst 300.000 kr. værd, skal du betale skat af 25 % af værdien plus miljøtillæg. Er bilen mere værd en 300.000 kr., skal du betale skat af 25 % af de første 300.000 kr. og 20 % af resten af værdien plus miljøtillæg.

Eksempel:
Bilen du har fået stillet til rådighed, er fire år gammel fra første indregistrering. Dens markedsmæssige værdi (købsprisen) er 120.000 kr., dog sættes dens værdi som minimum 160.000 kr.
Bilens værdi 160.000 kr.
Miljøtillæg (5.000 kr. + 50 %) 7.500 kr.
Skat af 25 % af værdien 0,25 x 160.000 kr. = 40.000 kr.
Beskatningsværdi inkl. miljøtillæg = 40.000 kr. + 7.500 kr. = 47.500 kr.
Du skal altså beskattes af 47.500 kr. årligt.

2. Befordringsfradrag

Befordringsfradrag kan fradrages af alle til følgende gældende sats, på nær personer, der har fri bil stillet til rådighed fra arbejdsgiveren. Medpassagerer er ligeledes afskåret fra at foretage befordringsfradrag, idet arbejdsgiveren anses for at betale befordringen for alle personerne.

Fradrag pr. arbejdsdag 0-24 km 25-120 km Over 120 km
2018 0 kr 1,94 kr 0,97 kr.
2019 0 kr. 1,98 kr. 0,99 kr.

3. Kørselsgodtgørelse

Der kan ydes skattefri godtgørelse efter Skatterådets satser i følgende tilfælde:

 • Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage
 • Befordring mellem arbejdspladser
 • Befordring inden for samme arbejdsplads

Følgende satser er gældende for befordringsgodtgørelse ved benyttelse af egen bil, cykel eller knallert:

Befordringsgodtgørelse pr. km 2018 2019
Indtil 20.000 km 3,54 kr 3,56 kr
Ud over 20.000 km 1,94 kr 1,98 kr
Cykel, knallert eller EU-knallert 0,53 kr 0,53 kr

4. Gaver

Som hovedregel kan en medarbejder kun modtage gaver og mindre personalegoder for op til 1.200 kr. om året inkl. moms uden at betale skat. Der findes dog nogle særregler, som vil blive listet op nedenfor.

Kontantgaver og gavekort der kan byttes til kontanter, er altid skattepligtige. Her skal arbejdsgiver indberette gaven, hvis det er en kontantgave. Arbejdsgiver skal ligeledes indberette gavens værdi, hvis den overstiger 1.200 kr. i 2019.

Arbejdsgiver skal indberette beløbet, og kan trække hele udgiften fra som driftsomkostning. Medarbejderen er forpligtet til at oplyse beløbet på årsopgørelsen, hvis arbejdsgiveren har givet flere gaver pr. år, hvis værdi overstiger 1.200 kr. Beløbet skal oplyses i rubrik 20.

Eksempel: 

Arbejdsgiver giver medarbejder en julegave til 800 kr., en lejlighedsgave til 600 kr. og andre gaver til 700 kr. Samlet er der modtaget gaver for 2.100 kr. Ved bedømmelse om bagatelgrænsen er overskredet, medtages julegave og andre gaver. Det giver samlet 1.500 kr., men da julegaver op til 800 kr. er skattefrie, skal medarbejder kun betale skat af de andre gaver til 700 kr. 

Hvis der i årets løb kun er givet julegave, kan der gives julegave for op til 1.200 kr. uden skattemæssige konsekvenser. 

Forskellige typer gaver

Tingsgaver

Arbejdsgiver må kun give medarbejderne gaver for op til 1.200 kr. i 2019 uden at det bliver skattepligtigt. Dog findes der nogle særregler med julegaver og lejlighedsgaver. 

 • Julegaver tæller med i de 1.200 kr. som en arbejdsgiver kan give gaver for på et år, uden at medarbejderen skal beskattes. 
 • Gaver for mere end 1.200 kr. i 2019 det pågældende år betyder, at hele beløbet skal beskattes – dog kan man holde julegaver på højst 800 kr. ude af regnestykket. 
 • Julegaver større end 800 kr. kan ikke holdes uden for regnestykket. Derfor skal en julegave på 801 kr. beskattes, hvis den samlede gaveværdi fra arbejdsgiver overstiger 1.200 kr. pr. år

Lejlighedsgaver

Der er ingen faste grænser for værdien af lejlighedsgaver. Lejlighedsgaver større end, hvad der almindeligvis anses for passende, er dog fuld skattepligtige. Er denne af usædvanlig størrelse, skal medarbejderen betale skat heraf. 

Lejlighedsgaver er almindelige gaver, der markerer en privat mærkedag, eksempelvis i forbindelse med fødselsdag, barnedåb, konfirmation, bryllup o.l. 

Arbejdsgiver kan trække gaver fra som driftsomkostning. 

Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse

En medarbejder kan få jubilæumsgaver på op til 8.000 kr. skattefrit ved 25, 35, 40, 45 og 50 års ansættelse i virksomheden, uden at det er skattepligtigt. Alle fuldtidsansatte skal have det samme beløb i jubilæumsgratiale, og deltidsansatte skal have en forholdsmæssig andel. 

Fratrædelsesgodtgørelse op til 8.000 kr. er ligeledes skattefri. 

Arbejdsgiver kan trække udgifter fra som driftsomkostning.

5. Småanskaffelser

Driftsmidler, inventar og lign., der ikke er en del af et større driftsmiddel, og som koster under et vist beløb, der reguleres årligt, kan afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret.

2019 2018
Anskaffelsessum ekskl. moms 13.800 kr. 14.100 kr

En småanskaffelse bliver medregnet i resultatopgørelsen som en driftsomkostning. Det betyder, at småanskaffelsen bliver straksafskrevet i det pågældende regnskabsår.

Køber du driftsmidler, inventar og lign., til en værdi over 13.800 kr. i 2019, bliver dette betegnet som et aktiv, og denne skal derfor aktiveres i balancen. Det betyder, at aktivet beholder en vis værdi for virksomheden i en årrække, og vil til sidst blive afskrevet til nul.

Er saldoen på aktivet efter tillæg af tilgang og reduktion af afgang, kommet ned under beløbsgrænsen på 13.800 kr. i 2019, kan saldoen i balancen ligeledes restafskrives.


Kom i kontakt

+45 69 16 62 30

Telefon

Kom i kontakt
 • Nordic Bogføring ApS

 • Borgmester Finks Gade 4B, 1. sal
  DK-6200 Aabenraa

 • Telefon: +45 6916 6230

Nordic Bogføring ApS

Vi hos Nordic Bogføring ApS kan tilbyde dig og din virksomhed hele pakken - om du har behov for assistance til bogføring, løn eller regnskabsmæssig assistance af enhver art - vi påtager os alle former for opgaver